Datenschutzerklärung

I. Name und Anschrift des Verantwortlichen

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming („AVG“) en andere privacywetten van de lidstaten en overige bepalingen inzake gegevensbescherming is:

SBN Wälzlager GmbH & Co. KG
Jan-Hutzel-Weg 1
66901 Schönenberg-Kübelberg
Duitsland

Telefoon: +49 6376 50080-0
E-mail: info@sbn.de
Website: www.sbn.de

II. Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Bij elk bezoek aan onze website verzamelt ons systeem automatisch de volgende gegevens en informatie van het computersysteem van de bezoekende computer:

(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
(2) Besturingssysteem van de gebruiker
(3) Internet-service-provider van de gebruiker
(4) IP-adres van de bezoekende computer
(5) Datum en tijd van de toegang
(6) Website vanaf welke het systeem van de gebruiker op onze internetpagina geraakt
(7) Websites, die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen.

De gegevens worden eveneens in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Wettelijke basis voor het tijdelijk opslaan van de gegevens en de logfiles is art. 6 lid 1 let. f AVG.

3. Zweck der Datenverarbeitung

Het tijdelijk opslaan van het IP-adres door het systeem gedurende de duur van de sessie is nodig om een uitlevering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken.

Het opslaan in logfiles gebeurt om de werking van de website te verzekeren. Bovendien dienen de gegevens voor ons om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te verzekeren. Het analyseren van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

In deze doeleinden ligt ook ons rechtmatig belang aan de gegevensverwerking conform art. 6 lid 1 letter f AVG.

4. Dauer der Speicherung

De gegevens worden gewist zodra voor het behalen van het doeleinde hun opslag niet meer vereist is.

Bij het registreren van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website is dit het geval als de betreffende sessie beëindigd is.

Bij het opslaan van de gegevens in logfiles is dit na ten laatste zeven dagen het geval. Een verdergaande opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruiker gewist of anoniem gemaakt zodat het toewijzen van de oproepende client niet meer mogelijk is.

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Het registreren van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logfiles is voor de werking van de internetpagina absoluut vereist. U hebt daarom geen mogelijkheid op herroeping.

III. Verwendung von Cookies

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Onze website gebruikt cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestanden, die in de internetbrowser resp. door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Roept u een website op, dan kan een cookie op het besturingssysteem van uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke volgorde, die een eenduidige identificatie van de browser tijdens het opnieuw oproepen van de website mogelijk maakt.

a) Gebruik technisch vereiste cookies

We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. In de cookies wordt daarbij een sessie-id opgeslagen en doorgegeven om te garanderen dat de oproepende browser ook na het veranderen van website kan worden geïdentificeerd.

b) Gebruik van Google Analytics en Google Adwords

We gebruiken op onze website de componenten Google Analytics (met anoniem makende functie). Google Analytics is een web-analyse-dienst in de vorm van een cookie voor het registreren, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetpagina‘s. Google Analytics wordt onder deze link www.google.com/intl/de_de/analytics/ preciezer toegelicht.

We gebruiken voor het beoordelen van onze website de Google advertentietool „Google Adwords“ en gebruiken in dit verband de analysedienst „Conversion-tracking“. Zoverre via een Google-advertentie onze website werd bereikt, wordt een cookie op de computer van de gebruiker bewaard.

Beheerder van Google Analytics en Google Adwords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA („Google“).

Door middel van Google Analytics en Google Adwords kunnen volgende gegevens worden overgedragen:

(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
(2) Besturingssysteem van de gebruiker
(3) Internet-service-provider van de gebruiker
(4) IP-adres van de bezoekende computer
(5) Datum en tijd van de toegang
(6) Website vanaf welke het systeem van de gebruiker op onze internetpagina geraakt
(7) Websites, die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen
(8) Frequentie van paginabezoeken
(9) Gebruikmaking van websitefuncties

We gebruiken voor de web-analyse via Google Analytics de toevoeging "_gat._anonymizeIp". Door deze toevoeging wordt het IP-adres van de oproepende computer van Google ingekort en anoniem gemaakt als de toegang tot onze internetpagina‘s uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere verdragsluitende staat van de overeenkomst via de Europese Economische Ruimte gebeurt.

Bij bezoek aan onze website wordt u door een infobanner op de hoogte gebracht over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en op deze privacyverklaring gewezen. Er vindt in dit verband ook een instructie plaats hoe de opslag van cookies in de browserinstellingen kan worden tegengegaan.

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

a) Technisch vereiste cookies

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens bij gebruik van technisch vereiste cookies is art. 6 lid 1 letter f AVG.

b) Google Analytics en Google Adwords

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens bij gebruik van cookies van Google Analytics en Google Adwords is art. 6 lid 1 letter f AVG.

3. Zweck der Datenverarbeitung

a) Technisch vereiste cookies

Het doel van het gebruik van technisch vereiste cookies is om het gebruik van websites voor de gebruiker te vereenvoudigen. Sommige functies van onze internetpagina kunnen zonder gebruik van cookies niet worden aangeboden. Voor deze is het vereist dat de browser ook na het veranderen van site weer herkend wordt, waarom in de cookies een sessie-ID opgeslagen en overhandigd wordt.

De door technisch vereiste cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet voor het opstellen van gebruikersprofielen gebruikt.

b) Google Analytics en Google Adwords

Het gebruik van cookies van Google Analytics en Google Adwords gebeurt met als doel, de kwaliteit van onze website en haar inhouden te verbeteren. Door de cookies voor analysedoeleinden ervaren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen zo ons aanbod voortdurend optimaliseren.

aa) Doel van Google Analytics

De door Google Analytics verzamelde gegevens dienen voor de beheerder van Google Analytics daartoe om het gebruik van onze website door de gebruiker te beoordelen, reports over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten te voltooien.

bb) Doel van Google Adwords

De voor Google Adwords gebruikte cookies dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Bezoekt u bepaalde pagina‘s van onze website en is de cookie op dit moment nog niet verlopen, dan kunnen wij en Google herkennen dat u op één van onze bij Google geplaatste advertenties hebt geklikt en naar onze pagina werd doorgestuurd.

De door deze cookies verzamelde informatie dient voor Google om bezoeksstatistieken voor onze website op te stellen. We ervaren door deze statistiek het volledig aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en bovendien welke pagina‘s van onze website door de betreffende gebruiker aansluitend werden opgeroepen. Noch wij, noch derden ontvangen via Google Adwords informatie waarmee gebruikers zich persoonlijk laten identificeren.

cc) Rechtmatig belang

In de bovengenoemde doeleinden ligt ook ons rechtmatig belang in de verwerking van de persoonlijke gegevens conform art. 6 lid 1 letter f AVG.

4. Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

aa) Algemeen

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan onze pagina overhandigd. Zoverre het om cookies van Google Analytics en Google Adwords gaat, worden deze door de computer van de gebruiker aan Google overhandigd. Daarom hebt u ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u het overdragen van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen steeds worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Worden cookies voor onze website gewist of gedeactiveerd, kunnen mogelijks niet meer alle functies van de website in volle omvang worden gebruikt.

bb) Google Analytics en Google Adwords

Verder hebt u de mogelijkheid om een registratie van de door Google Analytics geproduceerde, op een gebruik van onze website betrokken gegevens alsook de verwerking van deze gegevens door Google tegen te spreken en dergelijke te verhinderen. Hiervoor moet u een browser-Add-On onder de link tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser-Add-On deelt Google Analytics via JavaScript mee dat er geen gegevens en informatie over de bezoeken van internetpagina‘s aan Google Analytics mogen worden overgedragen. De installatie van de browser-Add-Ons wordt door Google als tegenspraak geweerd. Wordt de browser-Add-On gewist of gedeactiveerd, dan moet deze opnieuw worden geïnstalleerd of geactiveerd om Google Analytics te deactiveren.

Meer informatie en de geldende privacybepalingen van Google kunnen op www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op www.google.com/analytics/terms/de.html worden opgeroepen.

5. Datenübertragung in ein Drittland

Als de onder cijfer 4 genoemde browser-Add-On niet geïnstalleerd of gedeactiveerd is, worden de in cijfer 1 genoemde gegevens aan Google in de Verenigde Staten van Amerika overgedragen, daar door Google opgeslagen en onder omstandigheden aan derden doorgegeven.

IV. Kontaktformular und E-Mail-Kontakt

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Op onze internetpagina is een contactformulier beschikbaar, dat voor de elektronische contactopname kan worden gebruikt. Neemt een gebruiker deze mogelijkheid waar, dan worden de in het invoerveld ingevoerde gegevens aan ons overgedragen en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

(1) Voornaam en naam
(2) Adres
(3) Telefoonnummer
(4) E-mail-adres

Op het moment van verzending van het bericht worden bovendien volgende gegevens opgeslagen:

(1) IP-adres van de oproepende computer
(2) Datum en tijdstip van de registratie

Bijkomend is een contactopname via het beschikbaar gestelde e-mailadres mogelijk. In dit geval worden de door middel van e-mail overgedragen persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

De gegevens worden in dit verband niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend voor het verwerken van de conversatie gebruikt.

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens, die naar aanleiding van een contactopname worden overhandigd, is art. 6 lid 1 letter f AVG.

Is de contactopname gericht op het afsluiten van een overeenkomst, dan is de bijkomende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid 1 letter b AVG.

3. Zweck der Datenverarbeitung

Het verwerken van persoonlijke gegevens uit het invoerveld en/of de e-mail dient voor ons alleen voor het bewerken van de contactopname. Hierin ligt ook het vereiste rechtmatig belang aan de verwerking van de gegevens.

De overige bij gebruik van het contactformulier tijdens de verzending verwerkte persoonlijke gegevens dienen daartoe om een misbruik van het contactformulier te verhinderen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te verzekeren.

4. Dauer der Speicherung

De gegevens worden gewist zodra voor het behalen van het doeleinde hun opslag niet meer vereist is. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoerveld van het contactformulier en diegene, die via e-mail werden verzonden, is dit dan het geval als de betreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. Beëindigd is de conversatie dan als uit de omstandigheden kan worden vastgesteld dat de betreffende stand van zaken definitief verduidelijkt is.

De tijdens de verzending extra verzamelde persoonlijke gegevens worden ten laatste na een periode van zeven dagen gewist.

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

U hebt steeds de mogelijkheid om uw goedkeuring voor de verwerking van de persoonlijke gegevens te herroepen. Neem via e-mail contact met ons op, zo kunt u het opslaan van uw persoonlijke gegevens steeds herroepen. In een dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet.

Herroeping en bezwaren kunnen via e-mail aan info@sbn.de, alsook met de post SBN Wälzlager GmbH & Co. KG, Jan-Hutzel-Weg 1, 66901 Schönenberg-Kübelberg aan de verantwoordelijke worden gericht.

Alle persoonlijke gegevens die naar aanleiding van de contactopname werden opgeslagen, worden in dit geval gewist.

V. Online-Stellenbewerbungen

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Via het beschikbaar gestelde e-mailadres is een contactopname voor reclamedoeleinden mogelijk. In dit geval worden de door middel van e-mail overgedragen persoonlijke gegevens van de gebruiker (d.w.z. in het bijzonder e-mailadres, naam, adres, geboortedatum, alsook gegevens omtrent schoolse, universitaire en overige opleiding en tot dusverre beroepsactiviteit) opgeslagen.

Het doorgeven van dergelijke verzamelde gegevens aan derden gebeurt enkel met uw uitdrukkelijke toestemming, hetzij, het doorgeven van deze gegevens aan derden voor het staven, uitvoeren of beëindigen van een werk- of dienstrelatie vereist is. Een verleende toestemming kan u steeds herroepen, zoverre het doorgeven van deze gegevens aan derden niet voor het staven, uitvoeren of beëindigen van een werk- of dienstrelatie vereist is.

De gegevens worden in dit verband niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend voor het verwerken van de conversatie gebruikt.

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens, die naar aanleiding van een contactopname voor reclamedoeleinde worden overhandigd, zijn art. 6 lid 1 letter f AVG en, zoverre de reclame op de afsluiting van een overeenkomst doelt, art. 6 lid 1 letter b AVG.

3. Zweck der Datenverarbeitung

De verwerking van persoonlijke gegevens uit de e-mail dient alleen om het reclameproces uit te voeren. Hierin ligt ook het vereiste rechtmatig belang aan de verwerking van de gegevens.

4. Dauer der Speicherung

De verzamelde gegevens worden enkel zolang opgeslagen als ze voor het uitvoeren van het reclameproces of voor het staven, uitvoeren of beëindigen van een werk- of dienstrelatie vereist zijn. Na afsluiten van het reclameproces worden de verzamelde gegevens onverwijld, ten laatste echter na twee maanden, gewist, zoverre u niet in langere opslag van uw gegevens in onze databank voor geïnteresseerden hebt ingestemd, de gegevens niet voor het staven, uitvoeren of beëindigen van een werk- of dienstrelatie vereist zijn resp. zoverre geen wettelijke bewaarperioden bestaan. De vereisten van § 15 AGG om documenten te bewaren worden in acht genomen.

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

U hebt steeds de mogelijkheid om uw goedkeuring voor de verwerking van de persoonlijke gegevens te herroepen en het opslaan van uw persoonlijke gegevens te herroepen. In een dergelijk geval kan het proces niet worden voortgezet.

Herroeping en bezwaren kunnen via e-mail aan info@sbn.de, alsook met de post SBN Wälzlager GmbH & Co. KG, Jan-Hutzel-Weg 1, 66901 Schönenberg-Kübelberg aan de verantwoordelijke worden gericht.

Alle persoonlijke gegevens die naar aanleiding van de contactopname werden opgeslagen, worden in dit geval gewist.

VI. Rechte der betroffenen Person

Worden persoonlijke gegevens door u verwerkt, dan bent u betrokkene zoals bedoeld in AVG en volgende rechten staan u tegenover de verantwoordelijke toe:

1. Auskunftsrecht

U kunt van de verantwoordelijke een bevestiging verlangen of persoonlijke gegevens, die op u van toepassing zijn, door ons worden verwerkt. Treedt een dergelijke verwerking op, dan kunt u van de verantwoordelijke inlichtingen eisen over volgende informatie:

(1) Doeleinde waarvoor de persoonlijke gegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën van persoonlijke gegevens, die worden verwerkt;
(3) de ontvangers, resp. de categorieën van ontvangers, aan wie uw persoonlijke gegevens werden gepubliceerd of nog worden gepubliceerd;
(4) de geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of als concrete gegevens hieromtrent niet mogelijk zijn, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
(5) het bestaan van een recht op correctie of wissen van uw persoonlijke gegevens, een recht op beperking van verwerking door de verantwoordelijke of een herroepingsrecht tegen deze verwerking;
(6) het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie;
(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonlijke gegevens niet bij de betrokken persoon worden verzameld;
(8) het bestaan van een automatisch besluitvormingsproces inclusief profiling conform art. 22 lid 1 en 4 AVG en - minstens in deze gevallen - bewijskrachtige informatie over de geïnvolveerde logica, alsook de draagwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

U heeft het recht om informatie te eisen of uw persoonlijke gegevens in een extern land of aan een internationale organisatie worden overhandigd. In dit verband kunt u eisen over de geschikte garanties conf. art. 46 AVG in verband met overdracht op de hoogte te worden gebracht.

2. Recht auf Berichtigung

U hebt recht op het corrigeren en/of vervolledigen ten opzichte van de verantwoordelijke, zoverre de verwerkte persoonlijke gegevens, die op u van toepassing zijn, niet correct of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de correctie onverwijld uitvoeren.

3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de op u van toepassing zijnde persoonlijke gegevens eisen:

(1) als u de juistheid van de op u van toepassing zijnde persoonlijke gegevens bestrijdt voor een periode, die het voor de verantwoordelijke mogelijk maakt om de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren;
(2) de verwerking onrechtmatig is en u het wissen van de persoonlijke gegevens weigert en in plaats daarvan het beperken van het gebruik van de persoonlijke gegevens verlangt;
(3) de verantwoordelijke de persoonlijke gegevens voor het verwerken niet langer nodig heeft, u deze echter voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken nodig hebt, of
(4) als u bezwaar tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 AVG hebt geplaatst en nog niet vaststaat of de gerechtigde redenen van de verantwoordelijke overwegen op uw redenen.

Werd de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt, dan mogen deze gegevens - afgezien van hun opslag - enkel met uw goedkeuring of voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of om redenen van een belangrijke open belang van de unie of een lidstaat worden verwerkt.

Werd de beperking van de verwerking volgens de bovengenoemde voorwaarden beperkt, dan wordt u door de verantwoordelijke op de hoogte gebracht alvorens de beperking wordt opgeheven.

4. Recht auf Löschung

a) Plicht tot wissen

U kunt van de verantwoordelijke eisen dat de op u van toepassing zijnde persoonlijke gegevens onverwijld worden gewist, en de verantwoordelijke is verplicht om deze gegevens onverwijld te wissen, zoverre één van de volgende redenen van toepassing is:

(1) De op u van toepassing zijnde persoonlijke gegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of op andere manier zijn verwerkt.
(2) U herroept uw goedkeuring waarop de verwerking conf. art. 6 lid. 1 letter a of art. 9 lid 2 letter a AVG steunde, en een andere wettelijke basis ontbrak voor de verwerking.
(3) U dient conf. art. 21 lid. 1 AVG bezwaar in tegen de verwerking en er liggen geen belangrijke gerechtigde redenen voor de verwerking voor, of u dient conf. art. 21 lid 2 AVG bezwaar in tegen de verwerking.
(4) Uw persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt. 
(5) Het wissen van uw persoonlijke gegevens is vereist voor het vervullen van een wettelijke verplichting conform het unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderhevig is.
(6) De op u van toepassing zijnde persoonlijke gegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten van het informatiebedrijf conform art. 8 lid 1 AVG verzameld.

5. Information an Dritte

Heeft de verantwoordelijke de op u van toepassing zijnde persoonlijke gegevens openbaar gemaakt en is hij conf. art. 17 lid 1 AVG tot het wissen ervan verplicht, dan neemt hij rekening houdende met de beschikbare technologie en de implementeringskosten gepaste maatregelen, ook van technische aard om de verantwoordelijke personen, die de persoonlijke gegevens verwerken, daarover in te lichten dat u als betrokken persoon van hen het wissen van alle links omtrent deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens geëist hebt.

6. Ausnahmen

Het recht op wissen bestaat niet, zoverre de verwerking vereist is.

(1) voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
(2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking conform het recht van de Europese Unie of van de lidstaten, waar de verantwoordelijke persoon onder valt, vereist of voor de behartiging van een belang, dat in het publieke belang is of in uitoefening van het openbaar gezag plaatsvindt voor zover dit aan de verantwoordelijke overgedragen is;
(3) om redenen van openbaar belang in het bereik van de publieke gezondheid conform art. 9, lid 2, letter h en i alsook art. 9 lid 3 AVG;
(4) voor als publiek belang geldende archiveringsdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform art. 89, lid 1 AVG, voor zover het onder letter a) genoemde recht waarschijnlijk de realisatie van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig nadelig beïnvloedt of
(5) voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.

5. Recht auf Unterrichtung

Hebt u het recht op corrigeren, wissen of beperken van de verwerking bij de verantwoordelijke ingediend, dan is deze verplicht om aan alle ontvangers, voor wie uw persoonlijke gegevens openbaar werden gemaakt, deze correctie of het wissen van de gegevens of de beperking van de verwerking mee te delen, hetzij dat dit als onmogelijk blijkt of met een onredelijke kost gepaard gaat.

U geeft de verantwoordelijke het recht om via deze ontvangers op de hoogte te worden gebracht.

6. Recht auf Datenübertragbarkeit

U kunt van ons eisen dat wij uw persoonsgebonden gegevens die u de verantwoordelijke hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare opmaak doen toekomen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder hinder door de verantwoordelijke aan wie de persoonlijke gegevens werden verstrekt, te overhandigen, zoverre

(1) de verwerking op een goedkeuring conf. art. 6 lid 1 letter a AVG of art. 9 lid 2, letter a) AVG of op een overeenkomst conform art. art. 6 lid 1 letter b) berust en
(2) de verwerking met behulp van automatische procedure plaatsvindt.

In uitoefening van dit recht hebt u verder het recht, ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens direct door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden overhandigd, zover dit technisch haalbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden beperkt.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor verwerking van persoonlijke gegevens, die voor waarneming van een opdracht vereist is, die in het openbaar belang ligt of in uitoefening van openbaar geweld gebeurt, die aan de verantwoordelijke werd overgedragen.

7. Widerspruchsrecht

U hebt het recht om omwille van redenen, die uit hun bijzondere situatie ontstaan, steeds tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die op basis van art. 6 lid 1 letter e of f AVG gebeurt, bezwaar in te dienen; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gesteunde profiling.

De verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgebonden gegevens niet meer, tenzij hij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen, die belangrijker zijn dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van uw wettelijke rechten.

Worden uw persoonlijke gegevens verwerkt om rechtstreekse reclame te voeren, dan hebt u het recht om steeds bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dergelijke reclame in te dienen; dit geldt ook voor profiling, zoverre het met dergelijke rechtstreekse reclame in verbinding staat.

Hebt u bezwaar tegen de verwerking voor rechtstreekse reclame, dan worden uw persoonlijke gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht de richtlijn 2002/58/EG – uw recht op bezwaar door automatische procedures uit te oefenen waarbij technische specificaties worden gebruikt.

8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung

U hebt het recht om uw goedkeuringsverklaring inzake privacy steeds te herroepen. Door het herroepen van de goedkeuring blijft de rechtmatigheid van de op basis van de goedkeuring tot en met het herroepen plaatsgevonden verwerking onveranderd van kracht.

9. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Ongeacht een ander administratieve of gerechtelijke beroepsprocedure hebt u het recht om bezwaren bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van diens verblijfplaats, diens werkplaats of de plaats van het vermoedelijke verzuim, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens indruist tegen de AVG.

De toezichthoudende instantie bij wie de bezwaren werden ingediend, brengt de klachtenmanager op de hoogte van de stand en de resultaten van de bezwaren inclusief de mogelijkheid op een gerechtelijke beroepsprocedure conform art. 78 AVG.